Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

NHỦ LÒNG Hãy gắng mà đi hết cuộc đời
Cùng ly tân khổ chửa lưng vơi
Xa mờ đảnh hạc thôi hy vọng
Héo hắt vành môi cố gượng cười
Cây ngọt suy thời sinh quả đắng
Nhân lành trái tiết giữ màu tươi
Phải chăng thua thiệt trừ oan trái
Lặng lẽ ngày qua thế cũng rồi.
CaoLinhTu

HỌA :

Mong sao giữ đạo suốt trần đời
Tình cảm biết rằng đã cạn vơi
Minh thệ gợi về tràn mắt tủi 
Oán hờn kể bỏ ráng môi cười 
Mưu mô cám dỗ nên ngưng gấp
Quyết chí tránh dừng kẻo chết tươi
Thử thách vững tâm đừng lạc bước
Trăm năm cùng quá cũng xong rồi !
Nguyệt Anh

4 nhận xét: